مدیریت پروژه

این وبلاگ با هدف آشنایی و به اشتراک گذاشتن مطالب آموزنده و مفید در سر فصل های مدیریت پروژه و سایر مباحث مرتبط ایجاد گردیده است.

شرح وظایف و خدمات مدیر طرح-ماده 8 شرایط عمومی پیمان

خدمات مدیریت طرح


شامل مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت امور مهندسی و مدیریت امور قراردادها می‌باشد.

شرح خدمات مدیریت پروژه(مدیریت طرح)

1- خدمات هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار

2-1-نظارت بر ایجاد سیستمهای کنترل پروژه بوسیله مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در پروژه‌ها

2-2-دریافت برنامه‌های تفصیلی قراردادهای مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در پروژه‌ها، بررسی و تایید آنها براساس Master Plan تهیه شده

2-3-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مشاوران، پیمانکاران، در مراحل تهیه و اجرای طرح و پیگیری اجرای تعهدات آنها تا تحویل قطعی و تسویه حساب نهایی.

2-4-خرید و تدارک ابزارآلات و  تجهیزات مورد لزوم

2- مدیریت بر خدمات تهیه طرح (خدمات مرحله اول)

2-1-انتخاب مشاور طرح.

 • تهیه فهرست اسامی مشاوران صلاحیت‌دار.
 • انتخاب مناسب‌ترین مشاور برای انجام مطالعات و تهیه طرح، با رعایت آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره، پیشنهاد مشاور منتخب به کارفرما برای تایید ارجاع کار، همراه با گزارش توجیهی.
 • تهیه اسناد و مدارک قرارداد مشاور طرح ( موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرح خدمات، حق‌الزحمه و ...) و ابلاغ به مشاور پس از امضای کارفرما.

2-2-انجام اقدامهای لازم برای ارجاع خدمات جنبی طرح ( نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک و ...) به مشاور صلاحیت دار، باتوجه به برنامه زمانی تفصیلی انجام مطالعات به ترتیب زیر:

 • دریافت فهرست نیازهای خدمات جنبی پروژه‌ها از مشاور و بررسی و تایید آنها
 • انتخاب مشاور صلاحیت‌دار برای انجام خدمات جنبی با رعایت ضوابط مربوط، پیشنهاد واحد منتخب به کارفرما برای تایید ارجاع کار، همراه با گزارش توجیهی.
 • بررسی اسناد و مدارک قرارداد ( موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرح خدمات، حق‌الزحمه و ...)، برای قراردادهای خدمات جنبی، و ابلاغ آن پس از امضای کارفرما.
 • ارجاع خدمات نظارت برانجام خدمات جنبی به مشاور صلاحیت‌دار در صورت نیاز، با امضای کارفرما.

2-3-پیگیری اجرای قرارداد مشاور و کنترل پیشرفت مطالعات.

2-4-تشکیل جلسات هماهنگی با حضور کارفرما و مشاوران، بنا به نظر مدیر پروژه‌ها یا براساس درخواست مشاوران، بررسی گزارش مطالعات انجام شده و اتخاذ تصمیمهای راهبردی برای ادامه مطالعات، همراه با تنظیم صورتجلسه و ابلاغ آن برای اجرا.

2-5-رسیدگی و تایید صورت‌حسابهای قراردادهای مشاوران و ارسال آنها برای کارفرما، به منظور امضا و صدور دستور پرداخت.

2-6-بررسی و تایید مطالعات و طراحی مشاورین پروژه‌ها و همچنین گزارشهای قراردادهای خدمات جنبی پروژه‌ها و ارسال برای کارفرما به منظور ابلاغ تصویب مطالعات به آنها.

2-7-بررسی و تایید آزادکردن تضمینهای قراردادهای مربوط به این قسمت از خدمات و تسویه‌حساب آنها.

 

3- مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (خدمات مرحله دوم)

3-1-ابلاغ آغاز خدمات مرحله دوم مطالعات پروژه‌ها به مشاور مربوط، با امضای کارفرما.

3-2-انجام اقدام‌های لازم برای ارجاع خدمات جنبی پروژه‌ها ( نقشه‌برداری، زمین شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک و ...) به مشاور صلاحیت‌دار، باتوجه به برنامه تفصیلی انجام مطالعات، به ترتیب زیر:

 • دریافت فهرست نیازهای خدمات جنبی طرح از مشاور طرح و بررسی و تایید آنها.
 • انتخاب مشاور صلاحیت‌دار برای انجام خدمات جنبی، با رعایت آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیت‌ و ارجاع کار، به واحدهای خدمات مشاوره، پیشنهاد واحد منتخب به کارفرما برای تایید ارجاع کار، همراه با گزارش توجیهی.
 • بررسی اسناد و مدارک قرارداد ( موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرح خدمات و حق‌الزحمه)، برای قراردادهای خدمات جنبی، ابلاغ آن پس از امضای کارفرما.
 • ارجاع خدمات نظارت برانجام خدمات جنبی به مشاوران صلاحیت‌دار در صورت نیاز، با امضای کارفرما.

3-3-پیگیری اجرای قرارداد مشاور طرح و مشاوران خدمات جنبی و کنترل پیشرفت مطالعات

3-4-تشکیل جلسات هماهنگی با حضور کارفرما و مشاوران، بنا به نظر مدیر طرح یا براساس درخواست مشاوران، بررسی گزارش مطالعات انجام شده و اتخاذ تصمیمهای راهبردی برای ادامه مطالعات، همراه با تنظیم صورتجلسه و ابلاغ آن برای اجرا.

3-5-رسیدگی و تایید صورت‌حسابهای مشاوران، ارسال برای کارفرما به منظور امضا و صدور دستور پرداخت.

3-6-بررسی و تایید نتایج محاسبات و طراحی مشاور و همچنین گزارشهای قراردادهای خدمات جنبی پروژه‌ها و ارسال برای کارفرما بمنظور تصویب مطالعات و ابلاغ  تصویب آن

3-7-بررسی برنامه اجرای کار پیشنهادی مشاور و تایید آن پس از انجام هماهنگیهای لازم با کارفرما.

3-8-بررسی روش اجرای کار و نحوه تهیه اسناد مناقصه پیشنهادی مشاور و تایید آن پس از انجام هماهنگی با کارفرما.

3-9-بررسی و تاییدبرآورد هزینه اجرای طرح و اسناد مناقصه تهیه شده بوسیله مشاور، و ابلاغ تصویب کارفرما به مشاور.

3-10-بررسی و تایید فهرست اقلام مصالح و تجهیزات مورد نیاز طرح، تهیه شده بوسیله مشاور و روش تامین آنها با نظر کارفرما

3-11-بررسی و تاییدآزادکردن تضمینهای قراردادهای مربوط به این قسمت ازخدمات و تسویه حساب آنها.

4- مدیریت بر اجرای کار و تحویل

4-1-اقدامهای نخستین

 • ابلاغ آغاز خدمات دوره ساخت به مشاور طرح، با امضا کارفرما.
 • بازبینی و اظهارنظر در مورد تکنولوژی اجرای کار که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی، انتخاب شده است.
 • بازبینی و اظهارنظر در مورد نحوه تفکیک پروژه به پروژه‌ها و فعالیتهای مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (مشاوران برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و ...)، که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است.
 • تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل واگذاری به مشاوران برای کارهای جنبی و تکمیلی، به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات، و تعیین مسئولیت و وظیفه هریک از آنها.

4-2-خدمات ارجاع‌کار

 • بررسی فهرست پیمانکاران با رعایت ضوابط مربوط و پیشنهاد به کارفرما برای تایید
 • همکاری با کارفرما در برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه و گشایش پیشنهادها و کنترل و تطبیق آنها با اسناد مناقصه، و همکاری با کارفرما در تعیین برنده مناقصه.
 • بررسی و تایید اسناد و مدارک قرارداد که بوسیله مشاور طرح، تهیه شده است، ارسال برای کارفرما به منظور امضا، و ابلاغ به برنده مناقصه.
 • انجام اقدامهای لازم برای ارجاع خدمات جنبی طرح به مشاوران صلاحیت‌دار.

4-3-خدمات اجرایی

 • کنترل ضمانت‌نامه‌های ارائه شده از سوی پیمانکار و اخذ تایید کارفرما
 • پیگیری برقراری انواع پوششهای بیمه‌ای لازم و کنترل و تایید بیمه‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار.
 • بررسی و تایید اولیه اقساط پیش‌پرداخت.
 • همکاری با کارفرما در تحویل زمین و تنظیم صورتجلسه تحویل زمین (کارگاه).
 • بررسی و تایید نقشه‌های جانمایی و استقرار ساختمانها و تاسیسات موقت.
 • بررسی و تایید روشهای ساخت پیشنهادی پیمانکاران ارسالی از سوی مشاور طرح. (این تایید رافع مسئولیت مشاور نمی‌گردد.)
 • تهیه دستورالعمل گردش کار بین کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و مدیر طرح.
 • مدیریت و پیگیری اجرای قراردادهای خدمات جنبی.
 • بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه‌حل و پیگیری برای رفع آنها.
 • تشکیل جلسات هماهنگی به منظور بررسی و حل و فصل به موقع تنگناها و مشکلات اجرایی، با حضور کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح، و تهیه و ابلاغ صورت‌مجلسهای مربوط به عوامل ذیربط.
 • تهیه برنامه کیفیت پروژه (باتوجه به وظایف مشاوران) و ابلاغ آنها به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب کارفرما.
 • بررسی و اظهارنظر در مورد تغییرات در پیمانها، و ابلاغ آن به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب کارفرما، در قالب ضوابط قراردادهای مربوط.
 • انجام خدمات مدیریت قراردادها در طول اجرا، از جمله کنترلهای کمی و کیفی‌کار، رسیدگی به صورت‌حسابها یا صورت‌وضعیت‌ها و رسیدگی به مسائل بیمه.
 • حصول اطمینان از کنترل مستمر مشاور برعملکردکیفی و کمی پیمانکاران.
 • بررسی و تایید مشخصات فنی مصالح و تجهیزات ارائه شده از سوی پیمانکاران که به تایید مشاور رسیده است، در انطباق با مشخصات فنی پیمان.
 •  بررسی و تایید تجدیدنظرهای احتمالی در نقشه‌ها و مشخصات فنی.
 • بررسی و تایید نقشه‌های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی و نقشه‌های کارگاهی.
 • تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران، مشاوران و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلافها.
 • تطبیق تصمیمهای کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط، و اعلام نتایج آن.
 • انجام تمام رسیدگیهای لازم برای تسویه حساب مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح.
 • بررسی و اظهارنظر در مورد استرداد تضمینهای پیمانکاران، مشاوران و سایرعوامل درگیر در طرح، براساس قرارداد آنها.

4-4-خدمات راه‌اندازی و تحویل

 • تایید آماده بودن طرح و انجام خدمات مدیریت بر تحویل موقت.
 • کنترل و تائید کفایت دستورالعملهای بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات، نقشه‌هایی چون ساخت و سایر موارد لازم برای تحویل در صورت لزوم.
 • نظارت بر تحویل اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند دستورالعملهای راهبری و نگهداری و نقشه‌هایی چون ساخت.
 • پیگیری اجرای تعهدات مشاوران، پیمانکاران، و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین و پیگیری رفع به موقع نواقص.
 • پیگیری جمع‌آوری تاسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مصالح و تجهیزات اضافی و پاک‌سازی کارگاه.
 • تایید آماده بودن طرح برای تحویل قطعی و انجام خدمات مدیریت تحویل قطعی.

بررسی و تایید گزارش شناسنامه طرح، تهیه شده بوسیله مشاور.

+   حامد سراج ; ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir